Algemene Voorwaarden

Stijlbon. Advies. Creatie. Thuis.
Algemene Voorwaarden Stijlbon B.V.
1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Stijlbon doet en op alle alle overeenkomsten die tussen Stijlbon en De Klant gesloten worden.

1.2 De Klant die via de website www.stijlbon.nl een Stijlbon koopt, heeft voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst kennis genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en er dus mee ingestemd dat al deze algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) op de overeenkomst van toepassing zijn.

2. AANBOD

2.1 STIJLBON biedt 3 kadobonnen te koop aan. Te weten: De Stijlbon ‘90 minuten’ ten bedrage van € 90. Het betreft een woonadvies ter plaatse van De Klant met een duur van 90 minuten. De Stijlbon ‘240 minuten’ ten bedrage van € 295. Het betreft een uitgebreid persoonlijk woonadvies ter plaatste van De Klant met een duur van 240 minuten. De Stijlbon ‘480 minuten’ ten bedrage van € 590. Het betreft een uitgebreid persoonlijk woonadvies ter plaatse van De Klant met een duur van 480 minuten.

2.2 Het aanbod omvat een adviesdienst door een woonexpert en een Stijlbon werkboek.

2.3 De woonexpert is een door Stijlbon zorgvuldig geselecteerde deskundige op het gebied van wonen, indelen en inrichten.

2.4 Met het Stijlbon werkboek kan de klant de afspraak met de woonexpert voorbereiden.

2.5 Stijlbon werkboek wordt verzegeld aan De Klant verzonden. Het Stijlbon werkboek zit samen met de Stijlbon in een transparante envelop. De envelop is dichtgemaakt met een zogenaamde seal sticker die na opening niet meer kan worden teruggeplaatst. Op de sticker staat de tekst dat het een zegel betreft en dat de Stijlbon na opening niet meer kan worden geretourneerd.

3. OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door De Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Als De Klant via de website een overeenkomst heeft gesloten, dan is gegarandeerd dat De Klant tenminste 18 jaar oud is, juridisch bevoegd is om contractuele verbintenissen aan te gaan en dat hij de website gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden.

3.3 De Klant aanvaardt het aanbod langs elektronische weg en wel via de website www.stijlbon.nl. Stijlbon zal onverwijld met een e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen.

3.4 De koop komt tot stand na goedkeuring van de betaling op de website van Stijlbon.nl.

3.5 Op de website van Stijlbon kan enkel betaald worden middels Ideal.

3.6 Zodra de betaling is goedgekeurd ontvangt De Klant een mail met de bevestiging van de overeenkomst.

3.7 Indien De Klant binnen 24 uur na de betaling geen bevestigings-e-mail heeft ontvangen dient hij/zij contact op te nemen met De Klantenservice van Stijlbon.

3.8 Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, heeft Stijlbon zorggedragen voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en is gezorgd voor een veilige webomgeving. Aangezien De Klant elektronisch betaald, heeft Stijlbon daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

4. HERROEPINGSRECHT

4.1 De Klant kan de met Stijlbon gesloten overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.2 Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat De Klant, of een vooraf door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het verzegelde Stijlboek heeft ontvangen.

4.3 Tijdens de bedenktijd zal De Klant zorgvuldig omgaan met de Stijlbon en het verzegelde Stijlboek. Op het moment dat de verzegeling is verbroken, kan De Klant het herroepingsrecht niet meer uitoefenen.

4.4 Indien De Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stijlbon.

4.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt De Klant het Stijlboek terug, De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

4.6 De Klant zendt de Stijlbon en het Stijlboek terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Stijlbon verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Onder geen enkele voorwaarde mag de verzegeling verbroken zijn.

4.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

4.8 De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Stijlbon en het Stijlboek.

4.9 Als De Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4.10 Indien de melding van herroeping door De Klant via de website geschiedt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan De Klant verzonden.

4.11 Stijlbon vergoedt alle betalingen van De Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Stijlbon in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

4.12 Stijlbon gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat De Klant heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor De Klant.

5. ACTIVATIE CODE

5.1 Iedere Stijlbon is voorzien van een unieke activatiecode. Dit is een unieke combinatie van cijfers en letters. Iedere unieke Stijlbon met eigen code wordt slechts eenmaal verstrekt. De Klant dient de Stijlbon en de code zorgvuldig te bewaren. Bij verlies of diefstal van de Stijlbon en de code vindt geen vergoeding aan de klant plaats.

5.2 De Klant die via de website www.stijlbon.nl de unieke code activeert, heeft voorafgaande aan deze activatie wederom kennis genomen van deze algemene voorwaarden en er dus mee ingestemd dat al deze algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) op de overeenkomst van toepassing zijn.

5.3 De Stijlbon heeft een geldigheidsduur van een jaar. De geldigheidsduur is een jaar na uitgifte van de Stijlbon. De uitgiftedatum (datum van aankoop) staat vermeld op de Stijlbon. Na een jaar kan de unieke code niet meer worden geactiveerd en kan de Stijlbon dus niet meer worden gebruikt.

5.4 Na activatie van de code dient De Klant via de website www.stijlbon.nl een persoonlijk Stijlprofiel in te vullen. Aan de hand van dat Stijlprofiel kan de Woonexpert de afspraak met De Klant voorbereiden.

6. KOPPELING KLANT MET WOONEXPERT

6.1 Stijlbon zal de klant na activatie koppelen aan De Woonexpert.

6.2 De Woonexpert zal vervolgens binnen 2 werkdagen telefonisch contact op nemen met de klant om een afspraak in te plannen.

6.3 Stijlbon zal zich ervoor inspannen dat elke Stijlbon-afspraak uiterlijk binnen 2 weken na de activatie heeft plaatsgevonden, tenzij in overleg met de klant een latere datum wordt overeengekomen.

6.5 Stijlbon zal na elk afgerond advies van De Woonexpert aan de klant om een beoordeling van het advies vragen.

6.4 Stijlbon zal De Klant een paar dagen voor de afspraak met de expert een kosteloos herinneringsbericht te sturen via sms. Stijlbon wil met dit bericht klanten herinneren aan zaken die vast voorbereid kunnen worden zodat er meer uit de tijd met de expert gehaald wordt. Bijvoorbeeld de afmetingen van bepaalde ruimtes.

7. GEBRUIK WEBSITE

7.1 Informatie die via de website van Stijlbon is verkregen, mag niet gewijzigd, gekopieerd, verspreid, verzonden, gepresenteerd, gereproduceerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stijlbon.

7.2 Bovendien mag de website of enig onderdeel van de webpagina's van de website niet bezocht of beschikbaar gemaakt worden via automatische middelen, zoals met behulp van "crawlers" of "autobots" om systematisch informatie op te halen of te kopiëren of om de inhoud van deze website functioneel via links te koppelen aan een andere website.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 De software die nodig is voor de diensten van Stijlbon en die beschikbaar is of gebruikt wordt op haar website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op haar website is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, het eigendom van Stijlbon B.V.

8.2 Stijlbon behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van De Klant en vertaalde teksten) en De Klant heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van klanten) of het merk Stijlbon anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stijlbon.

8.3 In de mate dat De Klant (geheel of gedeeltelijk) de (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van klanten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of klantenbeoordelingen zou bezitten, wijst De Klant toe, draagt De Klant over en stelt De Klant hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Stijlbon over. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stijlbon (waaronder auteursrechten en databankrechten).

9. PRIVACY

9.1 Stijlbon respecteert de privacy van De Klant en formuleert hiertoe de navolgende voorwaarden:

9.2 In het kader van de dienstverlening verzamelt Stijlbon gegevens die tot De Klant persoonlijk herleidbaar kunnen zijn (‘Persoonsgegevens’), zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer. Wanneer STIJLBON persoonsgegevens nodig heeft, vraagt STIJLBON daar ook expliciet om.

9.3 STIJLBON gebruikt het e-mailadres van De Klant om zijn identiteit te verifiëren, om te beschermen tegen misbruik en om met De Klant contact te onderhouden aangaande STIJLBON.nl. STIJLBON kan de Persoonsgegevens doorgeven aan door STIJLBON ingeschakelde dienstverleners.

9.4 STIJLBON gebruikt de Persoonsgegevens ook om STIJLBON.nl bij te werken en om De Klant af en toe te informeren over nieuwe opties, diensten en producten van STIJLBON. De Klant kan zich op elk moment kosteloos hiervoor uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar afmelden@stijlbon.nl

9.5 STIJLBON kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om De Klant informatie te sturen over updates van het bedrijf, andere diensten en producten die verkrijgbaar zijn bij STIJLBON, haar dochtermaatschappijen, gelieerde maatschappijen en andere bedrijven die controle uitoefenen op, onder controle staan van of de controle delen met STIJLBON. Deze informatie zal De Klant ofwel rechtstreeks toegezonden worden door STIJLBON en de aan haar gelieerde bedrijven, óf namens ons door derden die zorgvuldig zijn geselecteerd door STIJLBON.

9.6 STIJLBON kan URL-gegevens die worden vergaren, gebruiken om De Klant gerichter reclame te kunnen sturen, die samenhangen met door STIJLBON verleende diensten. Als De Klant dergelijke aanbiedingen van STIJLBON niet wenst te ontvangen of niet wilt dat zijn Persoonsgegevens op een van de hierboven geschetste wijzen worden gebruikt, dan kan De Klant zich op elk moment kosteloos hiervoor uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar afmelden@stijlbon.nl.

9.7 STIJLBON kan Persoonsgegevens bekendmaken, als daarom wettelijk wordt gevraagd of als zij te goeder trouw meent dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wettelijke verordeningen of om mee te werken aan een juridische procedure die tegen STIJLBON of de site wordt aangespannen; (b) de rechten of het eigendom van STIJLBON, de site of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen, en (c) in noodsituaties op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van STIJLBON, de site of de gemeenschap te beschermen.

9.8 STIJLBON kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van de computer van De Klant worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan STIJLBON De Klant herkennen wanneer De Klant de STIJLBON.nl site bezoekt. Met behulp van cookies kan de site zich naar het gebruik van De Klant worden ingesteld. Mocht De Klant in zijn browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan De Klant nog steeds de meeste onderdelen van de STIJLBON.nl site bezoeken.

9.9 STIJLBON zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, met name waar het voor de gegevensverwerking nodig is de gegevens via een netwerk over te zenden, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

9.10 Als De Klant op enig tijdstip van mening is dat STIJLBON zich niet aan deze principes gehouden heeft, wordt hij verzocht STIJLBON daarvan dan op de hoogte via e-mail aan EMAIL. STIJLBON zal dan, voor zover dat in alle redelijkheid van haar kan worden verwacht, alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te lokaliseren en te verhelpen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Stijlbon zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele daadwerkelijke door De Klant direct geleden schade, welke veroorzaakt is vanwege een aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten van de verplichtingen door Stijlbon. Een en ander conform het bepaalde in de wet en in relatie tot hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.

11. KLACHTEN

11.1 Klachten over de dienstverlening van Stijlbon dienen binnen één maand na kennisname door De Klant van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Stijlbon te worden ingediend. Stijlbon zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 6 weken reageren.

11.2 Klachten over De Woonexpert moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de adviesdienst door De Woonexpert worden ingediend bij Stijlbon. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat De Klant zijn rechten verliest.

11.3 Stijlbon zal de klachten van klanten verwerken in de beoordelingen van de bij Stijlbon aangesloten Woonexperts.

12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op elke overeenkomst tussen Stijlbon en De Klant is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Stijlbon en De Klant zijn onderworpen aan de beslissingen van de volgens de wet bevoegde rechter.

Om je zo goed mogelijk te helpen maakt stijlbon.nl gebruik van cookies Accepteren Weigeren
To Top